Á.Sz.F.

1. Szerződő felek, alapfogalmak

Jelen „Általános Szerződési Feltételek” (továbbiakban: ÁSZF) szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyeinek és azok szolgáltatásainak igénybevételét.
Speciális, egyedi feltételek nem képezik részét a közölt ÁSZF-nek, de nem zárják ki a külön megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel esetenként más és más, az üzlet típusának megfelelő kondíciókkal.
A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe.
Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen – a feltételek teljesülése esetén – szerződéses felekké válnak.


2. Szerződéses jogviszony

A Vendég írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató ajánlatot küld. Az apartmanok értékesítése a szabad kapacitások függvényében történik, a foglalásokat azok beérkezési sorrendjében igazolja vissza a Szolgáltató.

A Szerződés a Vendég foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű. A szerződés tartalma kiterjed: a szolgáltatás tárgyára, helyére, időtartamára, árára.
Tartalmazza továbbá a fizetési, lemondási, módosítási feltételeket.


3. Szállásdíjak

A szállásdíj tartalmazza:
  • Takarítás
  • Ágynemű
  • Törölköző
  • Fűtés
  • Parkolás
Az Idegenforgalmi adó kötelezettség a 18 éven felüli vendégeket terheli. Az IFA összege a helyszínen, érkezéskor fizetendő.
A meghirdetett árak bruttó, végfogyasztói árak.
A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.
Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (IFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (IFA) módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Szerződő félre.

Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a honlapunkon, illetve a facebook oldalunkon találhatók.


4. Fizetés módja

A megrendelt szolgáltatások ellenértéke átutalással történik.
A megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Vendég köteles az érkezés megjelölt napja előtt a vendégház bankszámlájára átutalni oly módon, hogy az adott összeget az érkezés napjáig a vendégház bankszámláján jóváírják vagy az átutalást a Vendég a számlavezető pénzintézete által kiadott, az átutalás megtörténtét igazoló visszavonhatatlan nyilatkozattal igazolja.


5. Foglalási feltételek

A foglalás akkor minősül érvényesnek, ha e-mailes megerősítés is érkezett. A telefonos foglalás nem tekinthető hivatalosnak. A foglalásnak tartalmaznia kell:
A Vendég nevét
Az érkezés és távozás dátumát
Személyek számát
Apartmant
Egyéb szolgáltatások igénylését
A foglalást a Szolgáltató visszaigazolásával válik érvényessé.


6. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

A Vendég a házat az érkezés napján 14:00 h-tól foglalhatja el (Check in), és az utolsó tartózkodási napon délelőtt 10:00 óráig köteles elhagyni (Check out).
A Vendég megérkezésekor személyazonosságát a törvényes előírásoknak megfelelően az apartman elfoglalása előtt igazolni köteles.

A vendég hibájából felróható sérülések miatt a szolgáltató nem vállal felelősséget. A szándékos rongálás miatt keletkezett költségeket a szolgáltató a vendégre terheli.


8. A Szerződő fél jogai és kötelezettségei
A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a megrendelt szálláshely rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.
A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.
A Vendég panasztételi joga a szálláshelyről történt elutazását követően megszűnik.
A Szerződő fél köteles a Szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.

A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 18 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató apartmanjában.


9. A Szerződő fél kártérítési felelősségek
A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved.

Amennyiben olyan káreset következik be, amely a nem rendeltetésszerű használat következménye, a Szolgáltató kártérítésre jogosult. A kártérítés összege a kár jellegétől függ, melyet az apartman ház tulajdonosa határoz meg.

A káresetről Szolgáltató köteles a Vendéget értesíteni, legkésőbb a távozás utáni 2 napon belül. Az okozott kárról Szolgáltató fényképet készít, melyet eljuttat a kár okozójához


10. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

Amennyiben a Vendég az igénybevett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a vendégnek azon a személyes tulajdontárgyain, amelyeket az apartmanba magával vitt.

A Szolgáltató köteles:
A szerződés alapján megrendelt szállást és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások, szolgáltatás standard-ek szerint teljesíteni.
A vendég írásos panaszát kivizsgálni és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, melyet köteles írásban is rögzíteni.


11. A Szolgáltató kártérítési felelőssége

A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a létesítményein belül, a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai hibájából következett be.

A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a vendég maga okozta.
A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a szállás területén, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell az apartman házban, és minden szükséges adatot rendelkezésre kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.
Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette.
Szolgáltató közösségi tereiben, vagy szobáiban hagyott személyes tárgyakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
A Szolgáltató parkolójában levő gépjárműben hagyott értéktárgyakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, illetve a parkoló gépjárművekben keletkezett károk keletkezését a Szolgáltató kivizsgálja és amennyiben a kár neki felróható gondatlanságból keletkezett, megtéríti azt.


12. Vis major

Azon ok, vagy körülmény (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítési alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ezáltal okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák


13. Dohányzás

A Szolgáltató szálláshely teljes épülete nem dohányzó terület, ezért az épületben és különösen a vendégszobákban tilos a dohányzás. Dohányozni az udvaron erre kijelölt területen lehet.
Amennyiben a Vendég a dohányzási tilalmat megszegi és ennek következtében az épület berendezéseiben kár keletkezik, az okozott kárt és költséget a Vendég távozás előtt megfizetni köteles.